03:35:48 01-10-2023
Home Dictionary T Thông báo

Thông báo

E-mail Print PDF
Thông báo là văn bản của một tổ chức hoặc cơ quan dùng để công bố, thông tin cho cơ quan, tổ chức cấp dưới, ngang cấp hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan về tình hình hoạt động, về các quyết định hoặc các vấn đề khác để thực hiện hoặc để biết.
 

Latest News