01:49:13 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành V Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Email In PDF.

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Ví dụ: Quyết định số: 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố.
 

Tin mới nhất