01:40:19 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành V Văn bản quản lý hành chính nhà nước

Văn bản quản lý hành chính nhà nước

Email In PDF.
Văn bản quản lý hành chính nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý hành chính nhà nước giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân.
 

Tin mới nhất