12:48:31 22-03-2023
Home Dictionary V Văn bản hành chính thông thường

Văn bản hành chính thông thường

E-mail Print PDF

Văn bản hành chính thông thường là văn bản dùng để thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc thực hiện các tác nghiệp hành chính.

Ví dụ: Các văn bản  như: thông báo, chương trình, kế hoạch… là các văn bản hành chính thông thường có tên loại, công văn là văn bản hành chính thông thường không có tên loại.
 

Latest News