02:30:41 01-10-2023

Lương hưu

Email In PDF.
Lương hưu (Pension) là số tiền trả theo định kỳ cho một cá nhân về nghỉ hưu do tuổi cao, sức yếu, hay đã hoàn thành một thời gian phục vụ theo quy định của pháp luật. Khoản lương hưu này sẽ giúp cho cá nhân có thể sống tiếp tục cho phần cuộc sống còn lại của mình.
 

Tin mới nhất