02:26:03 01-06-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến các cơ quan đơn vị và các cá nhân tổ chức kế hoạch chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Vui lòng nội dụng tại đây.
 

Tin mới nhất